Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Molenbiotopen

Onder Molenbiotoop wordt verstaan de vrije omgeving die rondom de molen nodig is, zodat de molen kan functioneren. Dat is de ‘harde’ voorwaarde om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zullen rijks- en provinciale overheden in beginsel geen restauratiesubsidie beschikbaar stellen.

Er zijn normen gesteld die bepalen welke obstakels in de omgeving van de molen aanvaardbaar zijn. Destijds heeft De Hollandsche Molen de z.g. 1:100 regel voor het landelijk gebied vastgesteld. Voor het stedelijk gebied geldt de 1:30 regel. De 1:100 regel houdt in, dat de eerste 100 meter van de molen obstakelvrij moet zijn, terwijl elke volgende 100 meter een obstakel één meter per 100 meter hoger mag zijn en dat obstakels op meer dan 400 meter van de molen niet meer als hinderlijk worden beschouwd. Voor de 1:30 regel voor het stedelijk gebied gelden dezelfde verhoudingen.

In de beleidsnota van de gemeente Binnenmaas van enkele jaren geleden staat dat de molenbiotoop moet worden verbeterd. Onze stichting streeft er naar dat alle molens het waarderingscijfer 4 krijgen, terwijl het uitgangspunt 5 moet zijn. Dat komt overigens ook het beste overeen met de wens en de visie van de rijksoverheid die in het kader van het beheer en exploitatie van molens terecht verlangt, dat molens zoveel mogelijk weer bedrijfsvaardig worden. Om dit hogere niveau te bereiken, moet veel aandacht besteed worden aan de realisering van allerlei externe ontwikkelingen die de molenbiotoop bedreigen.

In 2017 is in het kader van de molenbiotoop veel tijd en aandacht besteed aan ’t Plan Koetsveld in Westmaas, de toen al gesloten scholen te Mijnsheerenland waarvoor in het Dorpshart nieuwbouw in de plaats is gekomen, het bouwen van een bungalow in Mijnsheerenland en de nieuwbouw die was voorzien op de locatie van ’t Hoofd van Benthuizen te Puttershoek.

Dat de gemeente Binnenmaas meewerkt om de molenbiotoop voor alle partijen helder in beeld te krijgen, is in december 2018 gebleken tijdens de bestuursvergadering van de toenmalige Stichting Molens Binnenmaas (SMB). Daar presenteerde een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente een software tool om de molenbiotoop goed in beeld te brengen. De demonstratie gaf een helder beeld over de buitenste ring rondom de molen (400 m. grens). Dit kan ook voor de kleinere ringen (100 of 200 m.) worden opgezet. In één oogopslag is dan duidelijk waar de grens ligt. De intentie van deze tool is om een bewustwordingsproces op gang te brengen bij degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met de molenbiotoop. Door middel van deze tool komt er meer duidelijkheid in de beheeraspecten die raakvlakken met de molenbiotoop hebben.

Het bestuur van de nieuwe Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW) is erg blij met deze nieuwe tool en verwacht dat hiervoor veel belangstelling van o.a. de provincie Zuid-Holland en andere molenstichtingen.

Biotoop De Lelie

Bij de korenmolen De Lelie in Puttershoek is de biotoop kortgeleden verbeterd. Begin maart 2018 zijn rondom het naburige voormalige partycentrum De Posthoorn alle bomen en bosschages verwijderd. Daardoor is de windvang aanzienlijk verbeterd. Op de locatie van de vroegere Posthoorn is nieuwbouw gepland die echter niet hoger mag worden dan in de gemeentelijke regelgeving is aangegeven, zo meldt de Nieuwsbrief van De Lelie. De ‘molenbeschermingszone’ (400 meter vanuit de molen) zorgt er voor dat er door de nieuwbouw geen aantasting van de windvang plaats vindt. Deze bescherming zorgt dat er geen schade aan de molen kan ontstaan door windvlagen, ongelijke windkracht en windrichting en slecht zicht op de lucht, veroorzaakt door windbelemmering.