Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Molenbiotopen

Onder Molenbiotoop wordt verstaan de vrije omgeving rondom de molen die nodig is, zodat de molen kan functioneren. Dat is de ‘harde’ voorwaarde om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zullen rijks- en provinciale overheden in beginsel geen restauratiesubsidie beschikbaar stellen.

Er zijn normen gesteld die bepalen welke obstakels in de omgeving van de molen aanvaardbaar zijn. Destijds heeft De Hollandsche Molen de z.g. 1:100 regel voor het landelijk gebied vastgesteld. Voor het stedelijk gebied geldt de 1:30 regel. Deze regel houdt in dat, uitgaande van de 1:100 regel, de eerste 100 meter van de molen obstakelvrij moet zijn, terwijl elke volgende 100 meter een obstakel één meter per 100 meter hoger mag zijn en dat obstakels op meer dan 400 meter van de molen niet meer als hinderlijk worden beschouwd.

In een beleidsnota van de Gemeente Binnenmaas van enkele jaren geleden staat vermeld dat de molenbiotoop moet worden verbeterd. Onze stichting streeft er naar dat alle molens het waarderingscijfer 4 krijgen, terwijl het uitgangspunt 5 moet zijn. Dat komt overigens ook het beste overeen met de wens en de visie van de rijksoverheid die in het kader van het beheer en exploitatie van molens terecht verlangt, dat molens zoveel mogelijk weer bedrijfsvaardig worden. Om dit hogere niveau te bereiken, moet veel aandacht besteed worden aan de realisering van allerlei externe ontwikkelingen die de molenbiotoop bedreigen.

In het jaar 2017 is in het kader van de molenbiotoop veel tijd en aandacht besteed aan ’t Plan Koetsveld in Westmaas, de inmiddels gesloten scholen te Mijnsheerenland waarvoor nieuwbouw in de plaats komt, het bouwen van een bungalow in Mijnsheerenland en de nieuwbouw die wordt gepleegd op de locatie van ’t Hoofd van Benthuizen te Puttershoek.

Dat ook de gemeente Binnenmaas met ons meedenkt en meewerkt om de molenbiotoop voor alle partijen helder voor ogen te krijgen, blijkt uit het feit dat ons bestuur tijdens de decembervergadering van 2017 een delegatie van ambtenaren sprak. Tijdens die vergadering vond een presentatie plaats van een gemaakte software tool om de molenbiotoop goed in beeld te brengen. De demonstratie gaf een helder beeld over de buitenste ring rondom de molen (400 m. grens). Dit kan ook voor de kleinere ringen (100 of 200 m.) worden opgezet. In één oogopslag is dan duidelijk waar de grens ligt. De intentie van deze tool is om een bewustwordingsproces op gang te brengen bij degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met de molenbiotoop. Door middel van deze tool komt er meer duidelijkheid in de beheeraspecten die raakvlakken met de molenbiotoop hebben.

Het bestuur van de SMB is erg blij met deze nieuwe tool en verwacht hiervoor veel belangstelling van o.a. de provincie Zuid-Holland en andere molenstichtingen.